FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Son y?llarda, özellikle ?s?-ses izolasyonu ve öz a??rl??? bak?m?ndan normal yap? elemanlar?na nazaran oldukça büyük avantajlara sahip olan hafif agregal? yap? elemanlar?, gittikçe artan bir e?ilimle kullan?m alan? bulmaya ba?lam??t?r. Bu malzemelerin hafifli?inin temel unsur olmas?n?n yan?nda, ürünün do?al bir hammaddeden olmas?, yük ta??yabilmesi, yüksek s?cakl?klara dayanabilmesi, ?s?sal konforun sa?lanmas? aç?s?ndan ?s? izolasyonu sa?lamas? gibi özelliklerin bulunmas? tercih edilir.

FAIL (the browser should render some flash content, not this).


FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
Anasayfa|Hakk?m?zda|Ürünler|Referans|Fabrikam?z|Katalog|?leti?im Tasar?m: